IMG_9162

2015 > 10

پیام پادشاه ایران به خلیفه عثمانی

نادرشاه به خليفه عثمانی پيام داد که خاک ایران را ترک کند اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی برای
پادشاه ايران فرستاد: ا

چو خواهی قشونم نظاره کنی / سحرگه نظر بر ستاره کنی
اگر ال عثمان حیاتم دهد / ز چنگ فرنگی نجاتم دهد
چنانت بکوبم به گرز گران / که یکسر روی تا به مازندران

نادرشاه هم در پاسخ نوشت: ا

چو خورشید ، سعادت نمایان شود / ستاره ز پیشش گریزان شود
عقاب شکاری نترسد ز بوم / دو مرد خراسان دو صد مرد روم
اگر دست یزدان دهد رونقم / به اسکندریه زنم بیرقم

و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگ‌ترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک ميهن را از ترکان عثمانی بازپس گرفت ...    ا

برگرفته از کتاب «زندگی پرماجرای نادرشاه» اثر «دکتر میمندی‌نژاد» ا
فرتور : تندیس نادرشاه بزرگ ، موزه آرامگاه نادری. ا

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.