IMG_9162

Iranien asylum seekers in Greece

لب دوزىِ پناهجويان ايرانى پشت مرزهاى يونان كه نمى توانند از آن گذشته و واردِ اروپا شوند. پس از گذشت نزديك به چهل سال، همچنان مردم ايران خود را به آب و آتش مى زنند تا از كشور خود فرار كرده و در ناكجاآبادى پناهنده شوند.ا

Feel free to comment: