IMG_9162

Applicants Man انسانی پویا

در دو سال پی در پی برنامه یی ساختم به نام "انسانی پویا" که از رادیو آوا استکهلم، سوئد پخش شد و در زمانی کوتاه دوستداران خود را پیدا کرد. با بسته شدن رادیوآوا که چندین ماه زمان برد برنامه انسانی پویا نیز به پایان رسید. دراینجا این برنامه ها شماره بندی شده، از پایین به بالا، گِردهم آمده و پیشکش شما کاربران گرامی می شود. هر ده برنامه ویژه یک پرسش است که کوشیده می شود با یاری شنونده ها و دانش، پاسخ یا پاسخ های برازنده یی به آن داده شود

حجم پایین               از پایین به بالا گوش کنید

در ده برنامه ششم "انسانی پویا" به این پرسش می پردازیم

به گمان شما جامعه ایران پَهلوان پَروَر یا پَهلوان کُش است؟ چرا؟

حجم  بالا                 از پایین به بالا گوش کنید

حجم پایین              از پایین به بالا گوش کنید

 در ده برنامه پنجم "انسانی پویا" به این پرسش می پردازیم

آیا جامعه ایران کتابخوان است؟ چرا؟ چه بکنیم تا کتابخوان شویم؟

حجم  بالا                  از پایین به بالا گوش کنید

حجم پایین             از پایین به بالا گوش کنید

 در ده برنامه چهارم "انسانی پویا" به این پرسش می پردازیم

آیا شما در رویدادِ مشروطه شرکت می کردید؟ چرا؟

حجم  بالا                  از پایین به بالا گوش کنید

حجم پایین        از پایین به بالا گوش کنید

 در ده برنامه سوم "انسانی پویا" به این پرسش می پردازیم

انسان غارنشین در چه زمانی زندگی می کرده است؟

حجم  بالا                از پایین به بالا گوش کنید

حجم پایین           از پایین به بالا گوش کنید

 در ده برنامه دوم "انسانی پویا" به این پرسش می پردازیم

چرا جامعه ایران در برابر پیل های صورتی آسیب پذیر است؟

حجم  بالا                  از پایین به بالا گوش کنید

حجم پایین             از پایین به بالا گوش کنید

 در ده برنامه یکم "انسانی پویا" به این پرسش می پردازیم

چرا تولیدِ دانش در جامعه ایران ناچیز است؟

حجم  بالا                 از پایین به بالا گوش کنید