IMG_9162

Stop Wars

از جنگ ستاره ها تا جنگ روی زمين. آيا درست است که در بازی هايی که درست می شود نام مردمان و کشورهايی که در واقعيت وجود دارند برده شود؟ آيا اين کار برای کودکان و نوجوانان و حتا بزرگسالان بدآموزی نيست؟ آيا اين کار بين ما انسان ها فاصله، دشمنی و نفرت به وجود نمی آورد؟ ما مردم ايران از يک سو با يک آفت درونی روبرو هستيم که دارد از درون ما را می خورد و از سوی ديگر با موج های بيرونی که ما را به هر سويی پرتاب می کنند. تنها راه رهايی از اين بن بست تاريخی پرنده افسانه يی ايران، هُما است! همبستگی مردم ايران

Tags: iran war