IMG_9162

Iranien Women

زمانی که زنان ايران زمين را در خيابان های ايران می بينم که چگونه برای به دست آوردن آزادی با فرستاده های حکومتی وارد چالش می شوند به وجود آنان می بالم. بشود که زندگی بر مرگ چيره شود و جهان دوباره به کام زنان و مردان ايران شود