IMG_9162

I live somewhere

من در جايى زندگى مى كنم كه براى ورود به آن بايد از دلى گذشت كه به پهناورىِ دريا و زيبايى ماه است. اكنون سال هاست كه از دلم گذشته ام. از دل كه بگذرى ديگر هيچ چيز آزارت نمى دهد. ا

Feel free to comment: