IMG_9162

Scarecrow


"مترسک" 
عروسک زشتی ست
که از مزرعه مراقبت می کند 
و "آدمی"  مترسک زیبایی است 
که جهان را می ترساند! ا

Feel free to comment: