IMG_9162

Cold War

به يادِ دورانِ جنگِ سرد كه از پايان جنگِ جهانىِ دوم آغاز شد و با فروپاشىِ شوروى به پايان رسيد كه در آن مابين جهان به چهار جهانِ كوچك تَر بخشبندى شده بود، درست به مانند يك شكارچى كه دست و پاى
گوزنى را مى برد و دل و روده آن را بيرون مى كشد

جهان اول جايى بود كه مردمان آن خود را يك سرگردن بالاتر از ديگران مى پنداشتند
جهان دوم جايى بود كه مردمان آن مى خواستند ديگر مردمان را در شكم خود جا دهند
جهان سوم جايى بود كه مردمان آن بين جهان اول و جهان دوم له شدند
جهان چهارم جايى بود كه مردمان آن حتا در نقشهِ جهان هم نامگزارى نشدند

Feel free to comment: