IMG_9162

Islamic state


به این تیتر دقت کنید « پیش بینی آیت الله خمینی : حکومت ایران تا چند روز دیگر اسلامی می شود . » ا

روزنامه آیندگان ۲۴ دی ۱۳۵۷

به راستی در آن روزها چند نفر از مردم معنی حکومت اسلامی را می دانستند ؟ چند نفر جرأت بازگویی ماهیت چنین حکومتی را داشتند ؟ چند نفر به این موضوع فکر کردند که اگر قرار است دموکراسی و رأی مردم حاکم باشد پس چگونه خمینی با این قاطعیت از تشکیل حکومت اسلامی در ایران سخن می گوید .
مردم در آن روزها مسحور چه بودند که صدای برحق شاپور بختيار (مرغ توفان) را نشنیدند؟ 
مردم در آن روزها به دنبال چه بودند؟ آزادی یا استبداد که این گونه شوم ترین و سیاه ترین استبداد یعنی استبداد دینی را برگزیدند ؟

Feel free to comment: