IMG_9162

2014 > 03

یک آیه و سه بیت و سه نگاه
موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی (خود را به من نشان بده) و خداوند می گوید: لن ترانی (هرگز مرا نخواهی دید)

در این باره سه فرزانه ایرانی چنین گفته اند
چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر
که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی
                                                       سعدی
چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر
تو صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی
                                                       حافظ
ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشد
تو که با منی همیشه چه تری چه لن کرانی
                                                      مولانا

و من می گویم
چو رسی به کوه سینا ارنی نگو و بگذر
که پرسش نادرست است و نه لن ترانی

Tags: mose, موسی

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.