IMG_9162

Hossein Dehbashiامروز ۱۳ امرداد ۱۳۹۷ اين نوشته را آقای حسين دهباشی در شبکه اجتماعی خود گذاشتند. در اين سال های گذشته از زبان ايشان شنيدم که ايشان خود را يک حزب الله يی ناميدند. هم زمان دُچار يک چالشِ درونی هستند که هميشه هر باورمندی به يک ايدئولوژی دُچار آن می شود: «چگونه است که در چنين مدينه فاضله يی چنين فرزندان فاسدی پَر و بال گرفته اند؟» انسان های باهوشی مانند دهباشی آزار می بينند و نمی دانند کجا می توانند آرام بگيرند. همين که ايشان پيش از نابودی جمهوری اسلامی اين نوشته را در شبکه اجتماعی خود می گذارد هم جای خرسندی است که ايشان پيشرفت کرده اند و هم اينکه در درون جمهوری اسلامی و هوادارانش شکافِ ژرفی پديد آمده است. حزب الله را به خاطر بسپار، جمهوری اسلامی ايران مردنی است! ا