IMG_9162

Hitler-Fans & Khomeini-Fans

يادآوری اينکه هم ميهنانی که از جمهوری اسلامی به گونه يی پشتيبانی می کنند يا از نمادهای آن استفاده می کنند به همراه شادی و خرسندی آنان که در چهره ها ديده می شوند، در آينده همانگونه به ياد آيندگان خواهند آمد که پيروان آلمان نازی را به ياد می آورند. خود را زنده به گور تاريخی نکنيم