IMG_9162

CYRUS THE GREAT

 زمان انتخاب – نگاهی دوباره به هفتم آبان ١٣٩٥
در این برنامه به مناسبت دستگیری عده ای از شرکت کنندگان مراسم هفتم آبان، مهدی آقازمانی نگاه دوباره ای به این روز و تأثیر آن بر رژیم دارد.
مهمان برنامه: بهمن چهل امیرانی

Feel free to comment: