IMG_9162

There is no god but Allah

يك مسلمانِ ايرانى از اين رو خود را مسلمان مى نامد كه پدر مادر او خود را مسلمان ناميده است. پدر و مادر او نيز همينگونه خود را مسلمان ناميده اند ... كه پدر مادرهايى داشته اند كه خود را مسلمان ناميده اند. مسير را اينگونه به گذشته برگرديم سرانجام به يك پدر مادری مى رسيم كه نمى دانستند اسلام چيست اما به زور و براى آنكه خود و فرزندانشان زنده بمانند گفتند لا اله الا الله بى آنكه بدانند مفهوم اين سخن چيست. شمارى از ما در صده هاى گذشته به آن پدر و مادرمان مى رسيم كه گفتند لا اله الا الله، شمارى ديگر چهارصد پانصدسال گذشته چنين كردند و ديگران هزار هزار و اندى سال پيش مسلمان شده اند. اين يكى از بزرگترين رويدادهاى هزاره گذشته است كه مسير زندگى مردم ايران را دگرگون كرد و به امروز كشاند. به ياد همه پدر مادرهايمان كه يك جايى ... ديگر بريدند و گفتند لا اله الا الله. روانشان شاد و يادشان گرامى

Feel free to comment: