IMG_9162

Iranian National Anthem

به فراخورِ پنجاهمین سالگرد یورشِ نیروهای آمریکایی، انگلیسی و روسی به ایران
 در ۳ شهریور ۱۳۲۰ (۲۵ آگوست ۱۹۴۱) و سُراییدن سرود ای ایران در شهریور همان سال

ای ایران ای مرز پر گهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی و جاودان
ای … دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ ام
در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت دُر و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
برگو بی مهر تو چون کنم
تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست، اندیشه ام
در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت بر دل نپرورم
از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم
مهرت ار برون رود چه می شود دلم
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

این شیر و خورشید قشنگ
دارد بها بیشتر زجان
این نشان آریا
این یادگار کاویان
هر کس به آن حرمت گذاشت
عشق وطن در سینه کاشت
هر کس به آن مهری نداشت
خود را به بیگانه گماشت

Feel free to comment: