IMG_9162

Sade, 10th day of the Bahman

سده
جشن ستایش آتش
به ایرانیان و جهانیان فرخنده باد

سده جشنِ ملوکِ نامدار است       ز افریدون و از جم یادگار است

چهل روز پس از جشن شب چله، در چهلهِ زمستان، که برابر است با دهم بهمن ماه، سده را جشن می گیریم چراکه سردترین روزهای زمستان به سر رسیده و اکنون پنجاه روز و پنجاه شب به آغاز سال نو و بهار مانده است. جشن سده جشن پیدایش آتش است و فردوسی در شاهنامه آن را به هوشنگ پادشاه ایران نسبت می دهد. هوشنگ به همراه چند تن از نزدیکان از کوه می گذشت که ناگاه مار سیاهی نمودار شد. هوشنگ سنگ بزرگی برداشت و به سوی مار پرتاب کرد. سنگ به کوه برخورد کرد و آتش از برخورد دو سنگ برخاست

هم آن و هم این سنگ گردید خرد
برآمد به سنگ گران سنگ خرد
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
نیایش همی کرد و خواند آفرین
جهاندار پیش جهان آفرین
همین آتش آن گاه قبله نهاد
که او را فروغی چنین هدیه داد
سده نام آن جشن فرخنده کرد
یکی جشن کرد آنشب و باده خورد

2016011017094051_540_345_1_0 d36cec873f02fb9699a0cb71620e2cf0_large جشن%20سده%20در%20یزد%205 sadeh 20160110161204278_425_282_1_0

از چند روز به جشن مانده مردم دست به گردآوری هیزم زده و آنها را در یک جا می انبارند. در روز جشن، به هنگام پایین رفتن خورشید، سه موبد با تن پوش های سپید به سوی هیزم های انباشته شده می روند. شماری از جوانان که آنها هم تن پوش های سپید به تن دارند با هموخ های (مشعل های) روشن، موبدان را همراهی می کنند. موبدان بخشی از اوستا که بیشتر آتش نیایش است را میسرایند و موبد بزرگ با آتشدان و جوانان سپید پوش با هموخها هیزمها را میافروزند. سپس، گروه نوازندگان از آغاز تا پایان جشن، آهنگ مینوازند و همه با شادی، پیروزی روشن شدنِ آتش سده را جشن میگیرند

Tags: sade سده