IMG_9162

Who am I ? کیستم من؟

Persien Trailer Reiner Harscherfrom Reiner Harscher

We Iranians are living in difficult times in our history. We should change our lifestyle and our attitude to prevent the country's disastrous development. We should love and take care of our home, Iran.

Bahman Chehel Amirani

ما ایرانیان در یکی از سیاه ترین دوره ها ی تاریخمان زندگی می کنیم. ما ناچار هستیم تا راه و روش زندگیمان، همچون رفتارمان را، دگرگون کنیم تا بتوانیم جلوی مسیر کشور به سوی نیستی و نابودی را بگیریم. خانه خود، ایران را دوست داشته باشیم و از آن نگهداری کنیم.              ا
بهمن چهل امیرانی

I want to know می خواهم بدانم

از مهر و خرد خودم خواستم تا ایران را برایم نقاشی کنند. یک ساقه با هفت برگ کشیدند که دو قطره آب از هفتمین برگ به سوی پایین جریان داشت. سایه آنچه را که نقاشی کرده بودند را هم می توانستم ببینم. از آنها پرسیدم چگونه است که ایران را اینگونه می بینید؟ گفتند:    " ساقه، ایران را به ساقه ها و شاخه های دیگر، به مردمان و فرهنگهای دیگر پیوند داده که همه به تنه ی درخت انسانیت چسبیده اند و ریشه در سپهر (طبیعت) این جهان دارند. هفت برگ نماد هفت گوهر هستند که جداجدا اما با هم ایران را شناسایی می کنند و به آن هویت می دهند: و

م 

زمان، هر آن چیزی است که از اکنون تا بی نهایت گذشته روی داده است.م

مکان، آنجایی است که تمدن و فرهنگ ایران به پایان می رسد. م

گاهشمار، برنامه روزانه، ماهانه و سالانه مردم ایران است تا آنچه را که هستند فراموش نکنند. ش
جهان بینی، دیدگاه مردم ایران است از جهان و رمز و راز آن. ش
افسانه، سرآغاز است، گوهر است، هسته میوه یی است به نام ایران. م

تاریخ، حلقه های زنجیری است که دوره افسانه یی را به اکنون پیوند می دهد. مم
آیین، انجام همه آن چیزهایی است که ایرانیان را به هم پیوسته نگه می دارد. "م

 

از مهر و خرد خود پرسیدم آن دو قطره آب و سایه آن ساقه که در نقاشی هستند چیستند؟ گفتند: "ساقه نشانه ی تن ایران است که باید تندرست بماند و سایه نشانه ی روان ایران که باید رواندرست بماند که هر دو تنها با اراده مردم ایران انجام پذیر است. دو قطره آب، شیره (عصاره) ایرانی بودن است که یکی در گفتارنیک و دیگری در کردارنیک خودش را نشان می دهد. گفتار و کرداری که با هم رفتار هر ایرانی را نمایان می کند، رفتاری که نخست انسانی است و سپس ایرانی، رفتاری شایسته با خود، با خانواده، با هم آبادی، با هم استانی، با هم میهن، با مردمان جهان، با جانوران و رستنی های این جهان و با خود این جهان." م

 

اینگونه است که مهر و خرد من، من را هوشیار کردند و من برای رسیدن به رفتاری انسانی ایرانی چهارگوشه ایران و جهان را جستجو و کندوکاو کردم. در پایین بخشی از دست آوردهایم را می توان خواند:م

Iranian identity هویت ایرانی

Time زمان

زایش، زندگی و مرگ، نشانه هایی از خود به جا می گذارند که ما آنها را در راستای زمان به یاد می آوریم. رویدادهای گوناگون دیگر زندگی، این زمان را به دوره های کوچکتر بخش بندی می کنند. چرخش ماه به دور زمین و چرخش هر دو به دور خورشید روزها، ماه ها، فصل ها و سالها را پدید می آورند که آنها نیز با ما از گذشت زمان سخن می گویند. یک زمان بی کران که از بی نهایت گذشته بوده و تا بی نهایت آینده نیز خواهد ماند - همیشه پاینده، همیشه جاودان. از این زمان بی کران است که زمان با کران پدیدار شده که در درون وجود خود دوره های کوتاه و بلند زمانی را نمایان کرده است. انسان ایرانی - به مانند انسان های دیگر گوشه و کنار جهان - از نخستین هزاره های زندگی خود، به وجود زمان بی کران و زمان باکران پی برد. این آشنایی چنان ژرف و رازگونه بود که انسان ایرانی نخستین نشانه های وجود خدا را در زمان بی کران دید و این جاودانه خدا را "زروان" نامید. زمان باکران هم که چهره یی دیگر از زروان است با خود بخت را همراه است. بودن یا نبودن این جهان در پادشاهی جاودانه زروان نهفته است که در بیرون از آن هیچ چیز نیست و جهانی وجود ندارد. بودن یا نبودن بخت هم با بودن یا نبودن این پادشاهی خود را نشان می دهد که در یک زمان باکران وجود دارد و در زمان باکران دیگر که به این پادشاهی بهایی داده نشود از بین می رود و شوربختی جهانگیر می شود. اینگونه است که نخستین خشت بنایی که ما امروز به آن هویت ایرانی می گوییم در درون انسان ایرانی گذاشته شد. ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

زروان ، خدای زمان

در بی نهایت گذشته، در آغازی که هیچ چیز نبود و مکان پدیدار نشده بود، دوگانگی نبود و تنها زمان بود، زروان به تنهایی زندگی می کرد و با وجود فراگیر یگانه و یکتای خود سرخوش بود. زمان بی کران جای خودش را به زمان بی کران می داد تا اینکه زروان به ناگاه از تنهایی خود غمگین شد. برای آنکه از تنهایی درآید و دل خود را شاد کند خواهان فرزندی شد به نام اهورامزدا تا مکان را پدیدار آورد. زروان هزار سال نیایش کرد و شاخه های برسم قربانی داد تا دارای فرزندی شود. هزار سال گذشت و زروان دارای فرزندی نشد. با خود اندیشید که این نیایش به چه کار آید و آیا به راستی او دارای فرزندی خواهد شد یا آنکه این کوشش ها بیهوده است. در این شک و تردید بود که اهورامزدا و اهریمن - زندگی و مرگ - در وجود او جان گرفتند و وجود فراگیر یگانه و یکتای زروان به دو گوهر دوگانه و ناهمگون بدل گشت. اهورامزدا در پی نیایش ها و قربانی هایی که زروان پیشکش کرده بود و اهریمن در پی شک و تردیدش. زروان که به کرده ی خود آگاهی یافته بود دانست که دارای دو فرزند خواهد شد. با خود پیمان کرد که نخستین فرزندی که به پیش او درآید شهریار کرده برای پدیدار کردن مکان به کار گیرد. اهورامزدا از این اندیشه زروان آگاه شد و آن را برای اهریمن بازگفت. اهریمن همینکه گفته اهورامزدا را شنید زهدان را شکافت و خود را به زروان نمایان کرد. زروان پرسید: "تو کیستی؟" اهریمن گفت: "من فرزند تو هستم." زروان گفت: "فرزند من روشن و دارای بوی خوش است، تو تیره هستی و بدبو." هنگامیکه این دو باهم سخن می گفتند اهورامزدا به هنگام درست زاییده شد - روشن و خوش بو. پس زروان دانست که این، فرزندش اهورامزدا است که برایش هزارسال نیایش کرده و قربانی داده بود. شاخه های برسم را که در دست داشت و با آن هزار سال قربانی کرده بود به فرزندش داد و گفت: " تاکنون من برای تو قربانی کردم، از این پس تو برای من قربانی کن." شاخه ها را به اهورامزدا می داد و او را آفرین می گفت . در این هنگام اهریمن به پیش زروان درآمد و گفت: "آیا تو این را پیمان نکرده بودی که هر یک از ما نخست پیش تو در آییم او را شهریار خواهی کرد؟" زروان، برای آنکه پیمان نشکند گفت: " تو ای هستی پلید، به تو شهریاری نه هزارساله داده خواهد شد و اهورامزدا باید سرور تو باشد. پس از نه هزار سال، اهورامزدا شهریاری می کند و هرچه او می خواهد همان خواهد شد. اینگونه است که زمان بی کران جای خود را به زمان باکران، یگانگی جهان جای خود را به دوگانگی و یکتایی جای خود را به چندگانگی داد. دوهمزاد، اهورامزدا و اهریمن، در پی پدیدار کردن هر آنچه در مکان وجود دارد دستبکار شدند، هرچه اهورامزدا پدیدار می کرد راست و درست و هرچه اهریمن پدیدار می کرد دروغ و نادرست بود. دراین میان زروان، همانگونه که زمان نادیدنی است، نادیدنی ماند و با شهریاری اهورامزدا و اهریمن، ستایش می شد اما در کار جهان دستی به کار نمی برد. مممممممممممممممممممممممممممممم

دو برادر همزاد، دو مینوی نیک و بد در مکان

Space مکان

اهورامزدا به کار پیدایش مکان پرداخت و برای این کار از ابرفرشته های خود یاری گرفت: م

 

دوره یکم – چهل وپنج کرانه زمان برد تا آسمان پدیدار شود. شهریور، ابرفرشته شهریاری نیرومند، در این کار اهورامزدا را یار بود و برای پاسداری از آسمان گماشته شد. در پایان این دوره اهورامزدا تنفسی گرفت و به آرامش پرداخت. م

 

دوره دوم – شست کرانه زمان برد تا آب پدیدار شود. خرداد، ابرفرشته تندرستی، در این کار اهورامزدا را یار بود و برای پاسداری از آب گماشته شد. در پایان این دوره اهورامزدا تنفسی گرفت و به آرامش پرداخت. م

 

دوره سوم – هفتاد و پنج کرانه زمان برد تا زمین پدیدار شود. اسپند، ابرفرشته فروتنی، در این کار اهورامزدا را یار بود و برای پاسداری از زمین گماشته شد. در پایان این دوره اهورامزدا تنفسی گرفت و به آرامش پرداخت. م

 

دوره چهارم – سی کرانه زمان برد تا رستنی ها پدیدار شوند. امرداد، ابرفرشته جاودانگی، در این کار اهورامزدا را یار بود و برای پاسداری از رستنی ها گماشته شد. در پایان این دوره اهورامزدا تنفسی گرفت و به آرامش پرداخت. م

 

دوره پنجم – هشتاد کرانه زمان برد تا جانوران پدیدار شوند. بهمن، ابرفرشته اندیشه نیک، در این کار اهورامزدا را یار بود و برای پاسداری از جانوران گماشته شد. در پایان این دوره اهورامزدا تنفسی گرفت و به آرامش پرداخت. م

 

دوره ششم – هفتاد و پنج کرانه زمان برد تا انسان پدیدار شود. در این کار اهورامزدا از ابرفرشته یی یاری نگرفت و برای پاسداری از انسان او را به کسی نسپرد. در پایان این دوره اهورامزدا تنفسی گرفت و به آرامش پرداخت. م

 

با به پایان رسیدن دوره ششم، سیسد و شست و پنج کرانه، هزار سال گذشته بود و یک هزاره تازه در راه بود. با این جابجایی آتش پدیدار شد و اهورامزدا، اردیبهشت، ابرفرشته بهترین راستی را که در پدیدار شدن آتش یار بود برای پاسداری از آن گماشت. اینگونه است که هفت گوهر ورجاوند (مقدس) پدیدار شدند و چون پایان این کار بزرگ با فرارسیدن یک هزاره تازه برابر شد چشن بزرگی نیکو بود به نام نوروز بزرگ و آن را هر هزار سال یک بار برگزار کنند. کار پدیدار شدن مکان به پایان رسید. م

The sky, water, earth and ... آسمان، آب، زمین و

Calendar گاهشمار 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12              Spring بهار

Farvardin = Aries = Month 1 of 12 = March 21 / April 20 = فروردین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordibehesht = Taurus = Monthe 2 of 12 = April 21 / May 21 = اردیبهشت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khordad = Gemini = Month 3 of 12 = May 22 / June 21 = خرداد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12        Summer تابستان

Tir = Cancer = Month 4 of 12 = June 22 / July 22 = تیر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amordad = Leo = Month 5 of 12 = July 23 / August 22 = امرداد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shahrivar = Virgo = Month 6 of 12 = August 23 / September 22 = شهریور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12            Autumn پاییز

Mehr = Libra = Month 7 of 12 = September 23 / October 22 = مهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aaban = Scorpius = Month 8 of 12 = October 23 / November 21 = آبان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aazar = Sagittarius = Month 9 of 12 = November 22 / December 21 = آذر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12           Winter زمستان

Day = Capricornus = Month 10 of 12 = December 22 / January 20 = دی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahman = Aquarius = Month 11 of 12 = January 21 / February 19 = بهمن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espand = Pisces = Month 12 of 12 = February 22 / March 20 = اسپند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Worldview جهان بینی

myth افسانه

History تاریخ

Ritual آیین

A last minute decision turned into 2 weeks worth of friendship, passion and magic. Iran has showed me how to be friends without using a word, to hope without borders and to be free in love.

Iran from Mandy Tay

Skateboarding has once again taken us to a bizarre part of the world. Never thought we would be filming tricks in downtown Tehran, Iran if you asked me a couple years ago.

Very pleased to present 'The Persian Version'. Enjoy a journey from Iran to Turkey via the usual land transportation in our continuous trek zigzagging around the Eurasian peninsula.

Featuring Laurence Keefe, Michael Mackrodt, Kenny Reed, Tobias Ulbrich, MJ Rahimi, Gosha Konyshev, Walker Ryan, Phil Zwijsen and Denny Pham.

Spring - Postcard From Iran

Iranology

Iranology is one of linguistics and cultural studies interdisciplinary research direction, in general, in the sense of research on Iran and the Iranian peoples' languages, cultures and history. Anyone who does research in this area is called iranist. The Iranian peoples include not only Persians, but also Afghans, Tajiks, Baluchis, Kurds, Pashtuns, Ossetians, Scythians, and others. The terms Iranians bitch, iranology, Iranian studies and Iranian languages are used more or less interchangeably in the international arena.

Iranology in Iran

During the 1900s, appeared several famous iran lard at Tehran University in Iran. To one of the foremost of these belonged linguist and historian Ali Akbar Dekhoda. He initiated an encyclopaedic project where we gathered and cataloged all existing historical information in iranistikens area. The results of his research were published later in Loghatnama-ye Dekhoda (Dekhodas lexicon). The other prominent iran lard from this period include literary Zabihullah Safa and the eminent scholar of ancient Persia, Ahmad Tafazzoli. Mention should also linguist Ebrahim Poordavood that made the first translation of the Avesta (religious scripture) to pinch Kingdom. In Iran, it has also been published in several publications iranistikens area, such Sokhan, Rudaki, Yaghma and Kelk. The main tidsriften today Bokhara founded by Ali Dehbashi and Iraj Afshar.

Iranology
in
Europe
and
North America

Göttingen University, founded as the first university in Europe teaching and research in Iranian bitch 1903rd Germany is leading the way in Europe in the field of research today, but there are also strong research traditions in Iranian female in France, Italy, England, Poland, Hungary, Sweden, Norway and Denmark. European Iranologist Society (Societas Europea Iranologica) organizes continuous symposium and conferences around the world who collect iran lard. In England carried on Iranian statistics including at Oxford University, Durham University and SOAS in London.

Teaching Persian language has existed in the U.S.A since 1958 and currently conducted Iranians statistics at several American universities, such as Columbia University, UCLA and Stanford University. Among the foremost American iran realists include Ehsan Yarshater and Richard Nelson Frye. Yarshater works at Columbia and editor of the Encyclopaedia Iranica which is the main reference work in English on the Iranian peoples language, culture and history.
 

The following sub-entries will provide an overview of the unifying factors which constitute Iran through time and across space, while also showing the complexity and heterogeneity of the components of Iranian culture.