IMG_9162

Mother's Day روز مادر روزی است که به یادبود و افتخار مادران در ایران گرامی داشته می‌شود

azar آذر
Sagittarius
Month 9 of 12
November 22 - December 21

روز مادر
جشن سپاس از مادر
به ایرانیان و جهانیان فرخنده باد