IMG_9162

Ayeneh: az door, az nazdik 

در سالى كه گذشت اين امكان برايم پيش آمد كه در برنامه "از دور از نزديك" نقش كوچكى داشته باشم. در بخشى از كار به جشن هاى ايرانى در گاهشمار ايرانى پرداختم كه براى شناخت از جهان بينى و هويت ايرانى بسيار اهميت آكادمى دارد. در بخشى ديگر هم كوشيدم تا با بررسى و تحليل رويدادهاى اجتماعى سياسى يك سال گذشته، پا به پاى مردم در ايران، مسيرِ پُر پيچ و خمِ اين روزهاى سختِ تاريخى را كند و كاو كنم. از همكارانِ گرامى در اين برنامه كه هفته يى يك ساعت از سوئد توليد مى شود بسيار آموختم به ويژه از خانم زينت هاشمى و آقاى محمد عقيلى كه دهه ها، از راديو تلويزيون ايرانِ پيش از رويداد ١٣٥٧ گرفته تا راديو تلويزيون سوئد، با كارِ رسانه يى آشنايى داشته اند. همچنين همكارى از راهِ دور با راديو و تلويزيون آينه (رسانه بنياد آينه) به سرپرستى داريوش اقبالى برايم آموزنده بود. براى همكارانم در سوئد و آمريكا، به ويژه خانم هاشمى، آقاى عقيلى و داريوش گرامى آرزوى بهروزى و پيروزى دارم.