IMG_9162

4 Shahrivar: Shahrivargan

شهریورگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد

در جهان بينى ايرانى، پس از اهورامزدا، ابرفرشته ها يا امشاسپندانْ، بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسپند، خرداد و امرداد، جايگاهِ مهمى در ساختارِ جهان بينىِ زمينى و مينوى دارند. بهمن، ارديبهشت و شهريور گروهِ سه گانه امشاسپندمردان را سامان مى دهند. در جهان بينى كوچك، آرايش و نگهبانىِ جواهرِ هفتگانه و ديگر فلزها با شهريور بوده و در جهان بينى بزرگ شهريور آبادكنندِ و نگهبانِ كشورِ آرزوشده، آرمان شهر است. شهر، كشور، كشت و واژه هايى از اين مانند، به ماناى آباد و آبادى است. كشاورز به ماناى كشت كننده، آبادكننده مى باشد، همچون واژه هايى مانندِ شاه، شهريار و شهردار كه به ماناى آبادكنندهِ آبادى و نگهدارندِ آن، كه همان شهر و كشور است مى باشد. بنابر اين شهريور، پادشاهى، در كشور آرزوشده، آرمان شهر، است و اين ابرفرشته، امشاسپند، آرايش كننده و نگهبانِ چنين سرزمين آبادى است

بُرهان مى گويد شهريورروز از شهريورماه يا چهارمين روزِ شهريورماه، برابر است با جشن شهريور يا شهريورگان و مغان در اين روز جشن كنند چراكه مى گويند كه داراب در اين روز چشم به جهان باز كرد. شهريورگان جشن شهرآرايى، آبادگرى و سازندگى است؛ چه آرايشِ درون و چه آرايشِ بيرون. شهريور و شهريورگان به يادِمان مى آورد كه بنيانِ پديدآمدنِ هستى بر پايهِ سازندگى، آبادانى و تازه شدن هست و هر كارى در اين زمينه انجام شود، از كاشتنِ يك گل تا ساختنِ يك بنا، از خُرم و سرسبزكردن زمين تا خوش و خُرسندكردن زندگى باشندِگان، نيكو و شهريارى است. از اين رو است كه در اين جشن از شاه گرفته تا كشاورز همه گردِهم آمده، فراورده هاى خود را پيشكش كرده، با هم به جشن و شادمانى مى پردازند. اين همكارى و هم شادمانى به همشهريان، همدلى و هم راستايى مى بخشد و آنها را در كار و كوششِ بيشتر براى سازندِگى و آبادانى شهر و روستا همگام مى كند. مردم در جشنِ شهريور، شهريورگان، به دست افشانى و پايكوبى مى پردازند، از نوشيدنى ها و خوراكى هاى گوناگون بهره گرفته، جهان را درود و سپاس مى فرستند و به شب هنگام، در بام ها آتش مى افروزند. شايد از اين روست كه ابوريحان بيرونى، در آثارالباقيه، از زبان زادويه مى نويسد كه جشن شهريور يا شهريورگان را آذرجشن هم گويند و در اين روز براى آتش هايى كه در خانه هاى مردم است جشن مى گيرند و براى شادمانى ها به گردِهم مى آيند و باور دارند كه گرماى آتش چيزهايى را كه براى رُستنى ها زيان آور است را از خانه مى راند

با شادباش هاى ويژه به فراخورِ فرارسيدنِ جشن شهريور، شهريورگان، براى همه شما آرزوى شهريورى همايونى مى كنم. همچون شهريور شهرآرا و جهان ساز باشيم.

شهریورگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد
بهمن چهل امیرانی

این نامه را پسندیدید؟
اگر آن را پسندیدید و دوست دارید برای آینده جامعه خود گامی کوچک، بدونِ هزینه و سازنده بردارید این نامه را برای دوستان و آشنایانِ خود بفرستید
با سپاس

Feel Free to Comment:

Shahrivar شهریور
Virgo
Month 6 of 12
August 23 - September 22

شهریورگان

جشن سازندِگى و آبادانى

به ایرانیان و جهانیان فرخنده باد