IMG_9162

3 Ordibehesht: Ordibeheshtgan

ارديبهشتگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد

نخستين ماهِ سال، فروردين را پشتِ سر گذاشتيم و واردِ دومين ماهِ سال، ارديبهشت شديم. ارديبهشت كه فرا مى رسد با خود زيبايى هاى بسيارى را به همراه دارد. يكى از آنها اين هست كه در اين ماهِ سال در بسيارى از جاهاى فلاتِ ايران، گل ها سر به آسمان بلند مى كنند و هر كدام، يكى زيباتر از ديگرى، چشم ها را نوازش مى دهند. شايد بهار در ايران در ماهِ ارديبهشت به اوجِ زيبايىِ خود مى رسد. در كنار اين همه زيبايى جشن هايى هم در اين ماه برگزار مى شوند. يكى از آنها نخستين گاهنبار، از شش گاهنبارِ سال و ديگرى جشن ارديبهشت يا ارديبهشتگان دومين جشن از جشن هاى دوازده گانه سال است. زمانِ برگزارىِ ارديبهشتگان سومين روز از ماهِ ارديبهشت است چراكه در اين روز نامِ ماه و نامِ روزِ ماه يكى است. ابوريحان بيرونى در آثارالباقيه مى نويسد: "ارديبهشت ماه: روز سومِ آن ارديبهشت است و آن عيدى است كه ارديبهشتگان نام دارد. براى اينكه هر دو نام با هم مُتَفِقْ شده". ا

در جهان بينى ايرانى به واژه يى برخورد مى كنيم به نامِ امشاسپند كه به آن ابرفرشته هم مى گويند و اگر بخواهيم آن را خيلى ساده بيان كنيم مى توانيم بگوئيم كه امشاسپند يك فروزهِ اهورايى است. شش امشاسپند اينها هستند: بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسپند، خرداد و امرداد. بنابر اين ارديبهشت دومين امشاسپند، دومين ابرفرشته يا فروزهِ اهورايى است كه كارآيىِ آن برپا كردن و نگهدارى از بهترين راستى يا بهترين هنجار و سامان در اين جهان است. محمد حسين بن خَلَف تبريزى در برهان قاطع آورده است كه "در اين روز نيك است به معبد (پرستشگاه) رفتن و از پادشاهان حاجت خود خواستن و به جنگ و كارزار شدن". ا

در جشن ارديبهشت يا ارديبهشتگان بزرگان به ديدارِ پادشاه رفته و پاداش ها دريافت مى كنند. هنرمندان هنرنمايى مى كنند و موبدِ موبدان آئين ويژه ارديبهشتگان را در پيشگاهِ پادشاه برگزار كرده، همگان را پند و اندرز مى دهد، ارديبهشت يشت را خوانده و همه به آتش مى انديشند چراكه ارديبهشت و آتش پيوندى از هم ناگسستنى دارند. همانگونه كه ارديبهشت براى بهترين راستى و نگهبانِ هنجار و سامانِ جهانِ اهورايى است، آتش نيز پاكى را از ناپاكى جدا مى كند. بر اين پايه در جهان بينىِ ايرانى ارديبهشت آتش را به كار گرفته تا راستى را از دروغ، هنجار را از ناهنجار و سامان را از بى سامانى آزمون كند، همانگونه كه در افسانه يى سياوش، آتش به يارىِ او آمده، سياوش را نمى سوزاند و از خود گلستانى به جا مى گذارد. شايد از اين روست كه در ارديبهشتگان تن پوشِ سپيد، كه نُمادِ پاكى است به تن مى كنند. جشن ارديبهشت يا ارديبهشتگان، اين دومين جشن، از دوازده جشنِ ماهانهِ سالِ ايرانى را به همه شما شادباش گفته و برايتان گلستانى از گل هاى رنگارنگ پيشكش مى كنم. شاد و گلگون باشيد. ا

با شادباش هاى ويژه به فراخورِ فرارسيدنِ جشن ارديبهشت، ارديبهشتگان، براى همه شما آرزوى ارديبهشتى راستين مى كنم. همچون ارديبهشت سامان كننده و راست گونه باشيم.

ارديبهشتگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد
بهمن چهل امیرانی

این نامه را پسندیدید؟
اگر آن را پسندیدید و دوست دارید برای آینده جامعه خود گامی کوچک، بدونِ هزینه و سازنده بردارید این نامه را برای دوستان و آشنایانِ خود بفرستید
با سپاس

Feel Free to Comment:

Ordibehesht ارديبهشت
Taurus
Month 2 of 12
April 21 - May 21

ارديبهشتگان
جشن سامان و راستى
به ایرانیان و جهانیان فرخنده باد