IMG_9162

Mother's Day, 25th day of the Aazar

بیست و پنجم آذرماه سال ۱۳۱۹ نخستین سازمان، برای رسیدگی به مادران و نوزادان، به نام بنگاه حمایت از مادران و نوزادان در ایرانِ نوین بنیاد نهاده شد. این بنگاه پس از شیر و خورشید سرخ ایران، بزرگترین سازمان خیریه به شمار می رفت و شبانه روز آمادهِ یاری رسانیِ رایگان در شهر و روستاهای دور و نزدیک به خانواده های نیازمند بود. بنیانگذار این بنگاه پهلوی یکم پادشاه ایران بود. از سال ۱۳۳۸ شهبانو فرح دیباپهلوی سرپرست این سازمان شد که گام های بلندی در پشتیبانی از مادران و نوزادان برداشته شد. نمونه هایی از این دستاوردها زایشگاه های نوین و رایگان و آموزشگاه های مامایی و بهیاری در چهار گوشه کشور هستند، آموزش بهداشت و تنظیم خانواده، روش هایِ جلوگیری از بارداری جهت کنترل جمعیت، آموزش نگاهداری و پرورش نوزادان، لزوم واکسن از دست آوردهای بنیادینِ این بنگاه بود. به حرمت دهه ها کار و کوشش این سازمان مردمی روز ۲۵ آذر برگزیده شد تا آن را روز مادر بنامند. از آن روز تا به امروز ایرانیان به یاد و سپاس از همه آنان که زندگی را برای مادران و نوزادان دل انگیزتر کردند این روز را جشن گرفته به مادران خود هدیه ها پیشکش می کنند. روز مادر به همه مادران فرزند دوست، فرخنده باد

c03f5312d355de57d5be8bd40956b55712b99cc1 e501d63536193557ab259de09b8e08f6d6e8339f 9a24584ddfb12cdc884c97ada8a292dab47f47ad aae7a332538cbbec0b37ac551f60061db6758cb0 8d43f5131f71ac1bb18b3b2d915c2f14bd43b75a 7879a8cb074a911d3757e2245bbe465baf4b6b62