IMG_9162

Daygan, 9th day of the Day

دیگان
جشن ستایش اهورامزدا
به ایرانیان و جهانیان فرخنده باد

نهم دی، سومین جشن دیگان، به شما فرخنده باد

جشن های چهارگانه دیگان به شما فرخنده باد

دى همان دادار است، آن نيرويى كه اين جهان را پديدار كرده است و در داده هاى نياكانى به جاى واژه اهورامزدا به كار رفته است. در بين نام هاى سى روزِ ماه، روزهاى هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه به نامِ دى نامگذارى شده است. براى تميز اين روزهاى هم نام از يكديگر، هر كدام به نام روزِ پس از خود خوانده شده است. از آنجايى كه نخستين روز ماه اهورامزدا نام دارد چهار روز از ديماه ديگان جشن گرفته مى شود و ايرانيان در اين چهار جشن، دى، دادار يا اهورامزدا را درود و سپاس و ستايش كرده با او هم پيمان شده تا در كارِ آرامش، آباداى و آزادى اين جهان بكوشند. اين چهار روز را گرامى مى داريم و ديگان را جشن مى گيريم

٢٥ آذر امروزى (برابر يكم ديماه باستانى) جشن ديگان در روز اهورامزدا از ديماه
٢ دى امروزى (برابر هشتم ديماه باستانى) جشن ديگان در روز دى بآذر از ديماه
٩ دى امروزى (برابر پانزدهم ديماه باستانى) جشن ديگان در روز دى بمهر از ديماه
١٧ دى امروزی (برابر بيست و سوم ديماه باستانى) جشن ديگان در روز دى بدين از ديماه

از آنجايى كه ديگان جشنِ ويژهِ اهورامزدا است برگزار كردن آن بيش از جشن هاى ديگر ايرانى رنگ و روى مينوى دارد. نخستين جشن ديگان را خرم روز نيز مى نامند و در اين روز كه در گاهشمار باستانى درازترين شب سال نيز بوده است پادشاه ايران با تن پيشى سپيد در بين مردم و براى ديدار آنان مى آيد. ايرانيان در اين جشن اهورايى انار، هندوانه، خربزه، سيب، به، انگور، آجيل، شيرينى، شربت و مانندِ اينها را فراهم كرده، تا پاسى از شب اهورامزدا را ياد كرده و با شادى و خرمى با نيايشِ گاهِ اُشهن شب را به سپيده دم مى رسانند. ابوریحان بیرونی درباره ی دی می گوید

دی ماه، نخستین روز آن خرم روز است و این روز و ماه هر دو به نام خداوند است که "هرمز" نامیده می شود، یعنی حکیم و دارای رای و آفریدگار. در این روز عادت ایرانیان چنین بوده که پادشاه از تخت شاهی پایین می آمد و جامه ای سفید می پوشید و در بیابان بر فرش های سپید می نشست و دربان و یساولان را که شکوه پادشاه با آن هاست به کنار می راند و هر کس که می خواست پادشاه را ببیند، خواه دارا و خواه نادار بدون هیچ گونه نگهبان و پاسبان، نزد شاه می رفت و با او به گفتگو می پرداخت و در این روز پادشاه با برزگران می نشست و در یک سفره با آن ها خوراک می خورد و می گفت : "من مانند یکی از شماها هستم و با شماها برادرم، زیرا استواری و پایداری جهان به کارهایی است که به دست شما انجام می شود و امنیت کشور نیز با من است، نه پادشاه را از مردم گریزی است و نه مردم را از پادشاه